MATERSKÁ ŠKOLA JANKA KRÁĽa

💕 "Srdiečko" 💕

Vítame Vás na stránkach Materskej školy.

Materská škola Janka Kráľa 2392 je sídlisková, osemtriedna MŠ s právnou subjektivitou. Zabezpečuje celodennú starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov.

Triedy sú umiestnené v troch pavilónoch. Materská škola má priestor so samostatným vchodom, kde sa uskutočňuje krúžková činnosť. V materskej škole sa nachádza priestranná telocvičňa, ktorá umožňuje fyzický rozvoj dieťaťa a rozvoj pohybových schopností a zručností detí. Telocvičňa sa využíva aj počas pobytu vonku v prípade nepriaznivého počasia. Uskutočňujú sa v nej divadelné predstavenia, koncerty a iné kultúrne aktivity.

V spolupráci s CVČ Čadca je využívaná v poobedňajších hodinách pre krúžok mažoretiek. Materská škola má dostatok hracích plôch a ihrísk, ktoré sa využívajú pri pobyte vonku detí vonku počas celého roka. V letnom období je k dispozícií dopravné ihrisko pre precvičovanie rôznych dopravných situácií. Súčasťou školského dvora sú štyri pieskoviská, preliezačky, hojdačky, šmýkačky a záhradné domčeky. Školský dvor je svahovitý, preto je v zimnom období využívaný na šmýkanie, sánkovanie a iné zimné radovánky.

Našou prioritou je zabezpečovať zdravý telesný a psychický vývin detí, výchovu k zdraviu a bezpečnosti prostredníctvom hier a hrových činností. Pretože je naša materská škola zameraná na dopravnú výchovu, kladieme dôraz na osvojenie si pravidiel bezpečného správania sa na cestách, prevenciu ohrozenia zdravia.

V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí pripravujú pre deti bohatý edukačný program. So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom edukačnom procese, ale aj nad jeho rámec takým spôsobom, aby mali po celý život potešenie zo vzdelávania.

Janka Synákova
Riaditeľka "Srdiečka" 💕